ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα Δεδομένα σας;
Yπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΙΑΔΝΗ EXPRESS ΑΦΟΙ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΟΕ» που εδρεύει στο Δήμο ΝΑΞΟΥ / ΚΥΚΛΑΔΩΝ και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 48500038000 και εκπροσωπείται νόμιμα, με τηλεφωνικό κέντρο 210-3428033 και e-mail επικοινωνίας support@ariadniexpress.gr.

2. Γενικές αρχές που τηρεί η Εταιρεία σχετικά με την διαφανή πληροφόρησης.
2.1. Κάθε πληροφορία που σας δίνουμε με το παρόν έγγραφο αλλά και κάθε πληροφορία που τυχόν μας ζητήσετε στο μέλλον σας παρέχεται δωρεάν υπό την επιφύλαξη το αίτημα να μην ασκείται κατ’ επανάληψη, καθ’ υπερβολή ή να είναι προδήλως αδικαιολόγητο (βλ. περισσότερα στο 2.3.)
2.2. Για κάθε ένα από τα ως άνω δικαιώματα που ασκείτε η Εταιρεία θα σας απαντήσει εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος ή σε περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας, πολυπλοκότητας του αιτήματος ή του αριθμού των αιτημάτων, η Εταιρεία θα ανταποκριθεί το μέγιστο σε περίοδο συνολικά τριών (3) μηνών σχετικά είτε με την περαίωση της αίτησής σας ή την δικαιολογημένη άρνηση να εκτελέσει αυτό που ζητήσατε για νόμιμους λόγους που ρητώς προσδιορίζονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679, σύμφωνα με τη προβλεπόμενη σχετική εσωτερική διαδικασία.
2.3. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία κρίνει πως κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά σας ασκείται προδήλως αβάσιμα ή το αίτημα είναι υπερβολικό ή (πολύ περισσότερο) έχει επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα δικαιούται αφενός να επιβάλει την επιβάρυνσή σας με κάποιο εύλογο τέλος στην παροχή περαιτέρω πληροφόρησης (η οποία είναι καταρχήν δωρεάν) και αφετέρου να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.
2.4. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία έχει εύλογες αμφιβολίες σχετικά με τη ταυτότητά σας όταν υποβάλλετε αίτημα για την άσκηση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας πριν την διεκπεραίωση του αιτήματος.
2.5. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία καθυστερεί πέραν του δικαιολογημένου διαστήματος να ανταποκριθεί στην αίτησή σας καθώς και σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας ή η Εταιρεία δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις φύλαξης των δεδομένων σας δικαιούσθε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή. (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Αθήνα Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, contact@dpa.gr, +30-210 6475600).
2.6. Διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την παρασχεθείσα συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με την υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας όπως και το δικαίωμα να απευθύνετε το σύνολο των αιτημάτων σας για την άσκηση των κατωτέρω δικαιωμάτων σας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@ariadniexpress.gr.

3. Ποια είναι τα Δικαιώματά σας σε σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που μας διαθέσατε;

3.1. Δικαίωμα Ενημέρωσης
Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε πληροφόρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λάβαμε από εσάς και διατηρούμε για κάποιο ή κάποιους σκοπούς όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω (υπό Α - Γ). Το παρόν κείμενο αποτελεί στο σύνολό του ένα εγχειρίδιο βασικής πληροφόρησης και κατανόησης της φιλοσοφίας του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επικαιροποίηση, εμβάθυνση και διευκρινήσεις σε αυτό το κείμενο μπορούν να σας δοθούν κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος για άσκηση του δικαιώματος ενημέρωσης.
3.2. Δικαίωμα Πρόσβασης
Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας πρόσβαση στα στοιχεία σας τα οποία διατηρούμε και επιβεβαίωση σε σχέση με το αν τυγχάνουν επεξεργασίας και πιο συγκεκριμένα πληροφόρηση σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, το χρονικό διάστημα διατήρησης και επεξεργασίας τους, την ύπαρξη δικαιώματος καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευση των δεδομένων όταν αυτά δεν έχουν διατεθεί από εσάς τους ίδιους, την ύπαρξη ή μη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και την σχετική μεθοδολογία, εγγυήσεις σχετικά με την πολιτική που ακολουθούμε όταν η διαβίβαση γίνεται σε τρίτες χώρες, αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας.
3.3. Δικαίωμα Διόρθωσης
Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας τη διόρθωση των δεδομένων σας σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο από αυτά για τα οποία έχουμε δικαίωμα επεξεργασίας έχει αλλάξει ή έχει εσφαλμένα καταχωρηθεί.
3.4. Δικαίωμα Διαγραφής
Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας πλήρη ή μερική διαγραφή των δεδομένων σας στα οποία έχουμε δικαίωμα τήρησης και επεξεργασίας είτε επειδή αυτά δεν είναι πια απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, είτε επειδή ανακαλείτε την συναίνεσή σας, είτε επειδή τα δεδομένα συλλέχθηκαν για σκοπό που κρίνετε παράνομο. Η Εταιρεία μας, σε εύλογο χρόνο (όχι μεγαλύτερο του ενός μήνα και υπό προϋποθέσεις αν υπάρχει δυσκολία όχι μεγαλύτερο των τριών συνολικά μηνών) θα σας απαντήσει επιβεβαιώνοντας την ολική ή μερική διαγραφή αντίστοιχα των δεδομένων σας ή σχετικά με την αδυναμία διαγραφής συγκεκριμένων δεδομένων αν κάποιος νόμος ή η εκπλήρωση κάποιου καθήκοντος υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, είτε το δικαίωμα ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης ή η άσκηση ή υποστήριξη κάποιας νομικής αξίωσης επιβάλλει τη διατήρησή τους. Στην περίπτωση αυτή έχετε αφενός μεν δυνατότητα καταγγελίας στην εποπτική αρχή, αφετέρου δε άσκησης δικαστικής προσφυγής.
3.5. Δικαίωμα Περιορισμού
Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, ποσοτικά, χρονικά ή και αναφορικά με τον σκοπό επεξεργασίας τους και πιο συγκεκριμένα (α) είτε επειδή αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας και για όσο χρόνο χρειαστεί η Εταιρεία για να επιβεβαιώσει την ακρίβειά τους, (β) είτε γιατί κρίνετε παράνομη την επεξεργασία αλλά αντί διαγραφής επιλέγετε περιορισμό (γ) είτε επειδή δεν είναι πλέον αναγκαία η χρήση τους από την Εταιρεία αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους καθώς η διατήρησή τους θα σας εξυπηρετήσει για κάποια δικαστική αξίωση, (δ) είτε στην περίπτωση κατά την οποία έχετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων και μέχρι να επαληθευθεί αν υπερισχύουν τα δικαιώματά σας ως Υποκειμένου έναντι των νομίμων λόγων επεξεργασίας της Εταιρείας.
3.6. Δικαίωμα Φορητότητας
Διατηρείτε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε διαθέσει σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς και το δικαίωμα να τα διαβιβάζετε περαιτέρω χωρίς αντίρρηση, δεδομένου ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται στη βάση παροχής συγκατάθεσης. Στο πλαίσιο της άσκησης του συγκεκριμένου δικαιώματος έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να αιτηθείτε άμεσης διαβίβασης από την Εταιρεία στον τρίτο φορέα χωρίς τη δική σας μεσολάβηση. Το παρόν δικαίωμα ασκείται με την επιφύλαξη των περιορισμών του δικαιώματος διαγραφής (βλ. ανωτέρω υπό 3.4.) και η άσκησή του δεν μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.
3.7. Δικαίωμα Εναντίωσης
Διατηρείτε το δικαίωμα της εναντίωσης στη χρήση των Δεδομένων σας που τυγχάνουν επεξεργασίας, εκτός εάν η Εταιρεία καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία τους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων σας ή είναι απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (που αφορούν επιμέρους κατηγορίες Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων)

(Α) ΠΕΛΑΤΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ&ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΕΛΑΤΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
Α.1. Φύση Δεδομένων – Σκοπός επεξεργασίας – Νομιμοποιητική Βάση
α) Τα δεδομένα σας (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας ή επαγγ. έδρας, ιδιότητα, επαγγελματική δραστηριότητα ή/και προϊόντα/υπηρεσίες μας που σας ενδιαφέρουν κ.α.), τα οποία συλλέγονται προσυμβατικά, είτε μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος – email, είτε σε περίπτωση συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, τυγχάνουν επεξεργασίας για το σκοπό διερεύνησης της πιθανότητας συναλλαγής με την Εταιρεία μας προκειμένου να επιδιώξουμε τους εμπορικούς μας σκοπούς ανταποκρινόμενοι στη ζητηθείσα επικοινωνία.
β) Τα δεδομένα σας [προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ), διεύθυνση κατοικίας ή επαγγ. έδρας, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο,διεύθυνση e-mail), αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, πλήρη στοιχεία τιμολόγησης, διεύθυνση αποστολής προϊόντος/υπηρεσίας, επιλογή τρόπου πληρωμής, πληροφορίες εκτέλεσης πληρωμής κ.α.] τα οποία παρέχετε εσείς οι ίδιοι, τηλεφωνικώς, με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή/και εγγράφως, στο πλαίσιο της συναλλαγής μας, τυγχάνουν επεξεργασίαςπρος το σκοπό υλοποίησης της μεταξύ μας σύμβασης/σχέσης εμπορικής συνεργασίας και παροχής υπηρεσιών μεταφοράς, αποθήκευσης και διαχείρισης των εμπορευμάτων αλλά και της υποχρέωσής μας προς συμμόρφωση με την εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία.
γ) Νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας των ως άνω δεδομένων (υπό Α.1.α) είναι η εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας για σκοπούς εμπορικής προώθησης, (αρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο (στ)του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), ενώ νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των δεδομένων (υπό Α.1.β) αποτελεί η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης καθώς και η συμμόρφωσή μας με την νομοθεσία (αρθρ. 6 παρ.1 στοιχείο (β) και παρ. 1 στοιχείο (γ) του ως άνω Κανονισμού).

Α.2. Διαβίβαση-ΠροώθησηΔεδομένων
α) Τα δεδομένα σας (που διατέθηκαν για την εξυπηρέτηση των σκοπών που περιγράφονται ανωτέρω υπό Α.1.α & β) δεν προβλέπεται (καθώς δεν απαιτείται από τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται) να αποτελέσουν αντικείμενο διαβίβασης προς οποιονδήποτε οργανισμό εκτός της Εταιρείας. Ως Εταιρεία – υπεύθυνη επεξεργασίας έχουμε λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν άλλο πέρα από τα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα και μόνο για τους προβλεπόμενους στην παρούσα σκοπούς επεξεργασίας. Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, εξυπηρέτησης και επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων μας, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε με νόμιμο και θεμιτό τρόπο τα δεδομένα σας σε εξωτερικούς συνεργάτες της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά νομικούς συμβούλους, λογιστές, φοροτεχνικούς, τεχνικούς συμβούλους, παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών, παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής κ.α.. Τα πρόσωπα αυτά λαμβάνουν μόνον τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου που αναλαμβάνουν, τα επεξεργάζονται μόνον κατόπιν δικής μας ρητής εντολής και εξουσιοδότησης και αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στη παρούσα ‘’Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων’’. Μεριμνούμε ότι τα πρόσωπα αυτά λαμβάνουν γνώση της παρούσας, καθώς και ότι σέβονται και εφαρμόζουν το σύνολο της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υπογράφοντας μάλιστα μαζί τους σχετικούς συμβατικούς όρους.
β) Τα δεδομένα σας (που διατέθηκαν για την εξυπηρέτηση των σκοπών που περιγράφονται υπό Α.1.α & β) εκτός των ανωτέρω υπό Α.2.α)διαβιβάσεων ενδέχεται να προωθηθούν και σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, σε αρμόδιες φορολογικές αρχές ή/ και σε ασφαλιστικά ταμεία, σε δικαστικές και ανεξάρτητες αρχές, στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας με την αντίστοιχη νομοθεσία.
Α.3. Χρόνος Διατήρησης των Δεδομένων
α) Θα διατηρήσουμε τα ανωτέρω (υπό Α.1.α) δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα των δέκα (10) ετών προς εξυπηρέτηση των εμπορικών μας σκοπών και έπειτα θα προβούμε στη διαγραφή τους.
β) Θα διατηρήσουμε τα ανωτέρω δεδομένα σας (υπό Α.1.β) που έχουν διάσταση οικονομική, ασφαλιστική και φορολογική για όσο χρονικό διάστημα ορίζει η φορολογική ή/και η ασφαλιστική νομοθεσία.
γ) Όλα τα υπόλοιπα (υπό Α.1.β) δεδομένα σας (για τα οποία δεν επιβάλλεται από την νομοθεσία διατήρησή τους για συγκεκριμένο χρόνο) διαγράφονται μέσα σε πέντε (5) έτη από την λήξη της σύμβασης ή σχέσης συνεργασίας.
δ) Μετά τη παρέλευση του αντίστοιχου (νομίμου) χρόνου διατήρησης των Δεδομένων θα προβούμε στη διαγραφή τους με δική μας ευθύνη, ακολουθώντας τη προβλεπόμενη σχετική εσωτερική διαδικασία της Εταιρεία μας.

 

COOKIES

Η ιστοσελίδα www.ariadniexpress.gr χρησιμοποιεί cookies.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή των χρηστών/επισκεπτών ή στην κινητή τους συσκευή (Smartphone, tablet κλπ) όταν επισκέπτονται αυτόν τον ιστότοπο μέσω του προγράμματος περιήγησης. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές των χρηστών και τις προτιμήσεις τους (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισαχθούν οι προτιμήσεις αυτές εκ νέου και κάθε φορά που επισκέπτονται τον ιστότοπο ή φυλλομετρούν τις σελίδες του.

Η χρήση ενός ή περισσοτέρων cookies μας βοηθάει επιπλέον να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά των χρηστών μας, για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων απο εμάς υπηρεσιών και την παροχή σε εσάς μιας ασφαλέστερης εμπειρίας χρήσης. Tα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε επίσης, την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα και την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών/χρηστών μας.

Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικές σας πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε τρίτο να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω email, μέσω τηλεφώνου, κ.λπ. Επιπροσθέτως, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.

Η παρούσα πολιτική εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και τις επιλογές που έχετε. Η Πολιτική δεδομένων της εταιρίας μας θα ισχύει όσον αφορά την από μέρους μας επεξεργασία των δεδομένων που συγκεντρώνουμε μέσω των cookies, εκτός αν δηλώνεται κάτι διαφορετικό στην παρούσα πολιτική. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies και πώς αυτά λειτουργούν, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.aboutcookies.org ή www.allaboutcookies.org

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies
Τα cookies μάς βοηθούν να παρέχουμε, να προστατεύουμε, να ενισχύουμε και να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, με τρόπους όπως η διευκόλυνση χρήσης της ιστοσελίδας μας, η εξατομίκευση και προσαρμογή περιεχομένου στις ανάγκες σας, η βελτίωση των προσφερόμενων απο εμάς υπηρεσιών και η παροχή μιας ασφαλέστερης εμπειρίας χρήσης.

Τα cookies στο www.ariadniexpress.gr
Στο www.ariadniexpress.gr χρησιμοποιούμε cookies ώστε να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες και βελτιωμένη εμπειρία στους χρήστες μας. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους νιώθουμε την υποχρέωση να ενημερώσουμε με σαφήνεια και ειλικρίνεια τους χρήστες του www.ariadniexpress.gr για την πολιτική που ακολουθούμε σχετικά με τα cookies.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα εξής:
α) Τα απολύτως απαραίτητα cookies: Τα απαραίτητα cookies είναι καθοριστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, και επιτρέπουν στους χρήστες να περιηγούνται και να χρησιμοποιούν τις λειτουργίες του ιστοτόπου αυτού ακώλυτα (πχ. session cookies). Αυτά τα cookies δεν ανιχνεύουν και δεν αποθηκεύουν την ατομική σας ταυτότητα ενώ διαγράφονται μόλις εξέλθετε απο το site μας. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν είναι εφικτή η αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπού μας ούτε καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός ασυνήθιστης συμπεριφοράς πλοήγησης, η πρόληψη ενεργειών εξαπάτησης και τη βελτίωση της ασφάλειας στη χρήση του ιστοτόπου μας.

β) Τα cookies απόδοσης (performance) έχουν σχέση με τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά σας κατά την πλοήγηση σας στον ιστότοπο μας και αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με στατιστικά χρήσης και απόδοσης αυτού κλπ. Σκοπός των cookies αυτών είναι η συλλογή πληροφοριών που βελτιώνουν στον ιστότοπο και την περιήγηση σε αυτόν.

γ) Τα cookies χρηστικότητας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε αναβαθμισμένες λειτουργίες κατά την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστοτόπου μας, καθώς αποθηκεύουν στοιχεία χρήσης του παρόντος ιστοτόπου τα οποία εμφανίζονται σε επόμενη επίσκεψη σε αυτόν, διευκολύνοντας σας έτσι στην πλοήγηση σας. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει την αναγνώρισή σας όταν συνδέεστε στον ιστότοπο μας ή την παρακολούθηση των ειδικών προτιμήσεων και ενδιαφερόντων σας ή στοιχείων που προβάλλατε στο παρελθόν, για να ενισχύσουμε την παρουσίαση του περιεχομένου που εσείς προβάλλετε ή επισκέπτεστε. Τα δεδομένα αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά την επίσκεψη τρίτων ιστοσελίδων απο τον χρήστη.

δ) Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί third party cookies, δηλαδή τις υπηρεσίες της Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστότοπων που παρέχεται από τη Google, Inc. (“Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies, που είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας και βοηθούν στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Τα cookies αυτά διέπονται απο την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google.

Ωστόσο, λάβετε υπόψη πως αν απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αυτών μπορεί να μην είναι εφικτή η χρήση της πλήρους λειτουργικότητας αυτού του ιστότοπου. Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και χρήση δεδομένων (cookies και διεύθυνση IP) από τη Google κάνοντας λήψη και εγκατάσταση της επέκτασης προγράμματος πλοήγησης που διατίθεται στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Ένα cookie εξαίρεσης θα τοποθετηθεί στον υπολογιστή, το οποίο θα αποτρέπει τη μελλοντική συλλογή δεδομένων σας όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο: απενεργοποίηση του Google Analytics.

ε) third party cookies, δηλαδή τις υπηρεσίες της Facebook. Όταν εσείς εισέρχεστε στο facebook απο την ιστοσελίδα μας, το Facebook αποθηκεύει cookies στον υπολογιστή σας. Το Facebook δηλαδή ανιχνεύει ότι εσείς επισκεφθήκατε τον ιστοχώρο μας και ίσως χρησιμοποιήσει αυτή την πληροφορία για να κάνει μια πιο στοχευμένη πολιτική διαφημίσεων προς εσάς.

Πως απενεργοποιούνται τα cookies και πως μπορώ να τα ελέγξω;
Στο www.ariadniexpress.gr δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους, εταιρίες, οργανισμούς ή μεμονωμένα άτομα. Έχετε ανά πάσα στιγμή την δυνατότητα να διαγράψετε τα cookies που επιθυμείτε είτε μερικώς είτε στο σύνολο τους. Oι περισσότερες εφαρμογές περιήγησης στο διαδίκτυο είναι φτιαγμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να δέχονται αυτόματα τα cookies. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αυτόματη ενεργοποίησή τους μπορείτε μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή που χρησιμοποιείτε να ελέγχετε, να διαχειρίζεστε και να διαγράφετε τα cookies που δημιουργούνται. Όλοι οι γνωστοί web-browsers δίνουν αυτή την δυνατότητα στους χρήστες τους μέσω της «Βοήθειας» ή των «Ρυθμίσεων». Εντούτοις, σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι εφόσον απενεργοποιήσετε τα cookies, ενδέχεται ο ιστότοπος μας να μην είναι πλήρως λειτουργικός. Ειδικότερα, ενδέχεται να έχετε περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές ή να μεταφέρεστε σε μία εντελώς διαφορετική εμπειρία χρήσης και περιήγησης στον ιστότοπο μας και στις λειτουργίες αυτού. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση στο πρόγραμμα πλοήγησής σας. Συγκεκριμένα:

Chrome
Μοzilla
Safari
Internet Explorer

Επιπλέον, για απενεργοποίηση των third party cookies επισκεφθείτε τους υπερσυνδέσμους (links) απενεργοποίηση του Google Analytics